قوانین کشورها

در فصل اول قانون اساسی کشور روسیه 4 ماده ی اصلی (اصول نظام قانونی) بیان شده است، که عبارتند از:

ماده يكم :

فدراسيون روسيه يك دولت دموكراتيك و فدراتيو مبتني بر قانون با نظام جمهوری می باشد نام «فدراسيون روسيه» و «روسيه» يكسان است.

ماده دوم :

انسان و حقوق و آزادی های او بالاترين ارزش های بشری هستند. شناسايی رعايت و حمايت انسان و حقوق و آزادی های بشر و شهروند وظيفه دولت می باشد .

ماد ه سوم :

۱) مردم روسيه از ملت های مختلف دارای حاكميت و تنها منبع قدرت در فدراسيون روسيه هستند.

۲) مردم قدرت خود را به طور مستقيم و نيز از طريق نهادهای قدرت دولتی و يا دستگاه های خودگردانی محلی اعمال می نمايند.

۳) بالاترين بيان مستقيم قدرت مردم در همه پرسی و انتخابات آزاد تجلی می يابد.

۴) هيچ كس نمي تواند در فدراسيون روسيه قدرت را به خود اختصاص بدهد غصب قدرت دولتی بر طبق قانون ممنوع است.

ماده چهارم :

۱) حاكميت فدراسيون روسيه سراسر اين سرزمين را در بر می گيرد.

۲) قانون اساسی فدراسيون روسيه وقوانين فدرال در سراسر فدراسيون روسيه برتری دارد.

۳) فدراسیون روسيه يكپارچگی و تعرض ناپذیر قلمرو خود را ضمانت می كند